Kişisel Verilerin Korunması

TORUNLARIM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin, Torunlarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, hangi kapsamda ve ne şekilde toplanarak işlenebileceği konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile paylaştığınız ad soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adres, doğum tarihi, elektronik posta, telefon numarası, araç plakası, internet sitesine girişte açılan lokasyon verileri ve IP adresi bilgilerini ihtiva eden kişisel verileriniz; herhangi bir hizmet alım ya da satımı yapılması sırasında ve/veya başka sebeplerle Şirket ile akdedilen sözleşmelerin ifası, yasa tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, konuklar tarafından talep edilen ürün/hizmetlerin sunulması, tesis güvenliğinin sağlanması ile, onay vermiş olmanız halinde, pazarlama ve iletişim faaliyetleri kapsamında size ticari elektronik ileti göndermek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Şirketimiz tesislerini ziyaretiniz sırasında, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel verileriniz elde edilebilecek ve yalnızca aşağıda sayılan amaçlar için gerekli süre boyunca saklanabilecektir. Kapalı devre kamera sistemi kullanımı ile gayri sosyal davranışların ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, Şirketimiz tesislerinin ve Şirketimiz tesislerinde yer alan araç ve gereçlerinin güvenliğinin tesisi, Şirketimiz tesislerini ziyaret eden konukların, ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından toplanarak işlenen kişisel verileriniz, üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle toplanarak, işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, kişisel veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, başvuru yapanın siz olduğunuzu teyit edebileceğimiz şekilde,  Şirketimizin Işıklar Köyü Testicikırı Mevkii, Çan Yolu Caddesi, No.10-2, Merkez, Çanakkale adresine yazılı olarak taahhütlü posta veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirketimizin torunlarıminsaat@hs04.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVKK’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde, söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine KVKK’da öngörülen şekilde, azami 30 gün içerisinde cevap vermektedir. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname vermiş olmanız gerekmektedir. Başvurularınız, kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bu başvurular için ücret belirlenmesi durumunda, bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.n

Tarih seçimi yapınız

Reseliva Rezervasyon Motoru & Kanal Yönetimi